AISSM årsrapport 1997

AISSM årsrapport 1998

Innledning

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. AISSM har siden opprettelsen opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen områder som vedrører sykkeltyveriproblematikken. Mye av arbeidet i 1997 har rettet seg mot forsikringsbransjen og hittegodstjenesten med tanke på bedre utnyttelse av Falken Sykkelregister. Norges Forsikringsforbund har nedsatt en arbeidsgruppe for effektivisering av Falken Sykkelregister, og AISSM fungerer som rådgiver i forhold til arbeidsgruppen.

Utviklingen i Tromsø

AISSM har i 1997 hovedsakelig arbeidet med rutiner på landsbasis. Vi har derfor ikke vært så synlig i Tromsø. Vi engasjerte oss i forbindelse med et sykkeltyveri hvor fem til ti sykler ble stjålet fra en fellesbod på en studentbolig. Tyveriet ble ikke oppklart, men AISSM fikk Studentsamskipnaden til å installere stativer i bodene som gjør det mulig å låse syklene fast. På forsommeren hadde vi en "lås sykkelen din riktig"-kampanje, og vi hadde en kampanje i forbindelse med at Falken Sykkelregister lanserte oblaten "Denne sykkel er registrert i Falken Sykkelregister". Vi fikk imidlertid ingen mediadekning under disse aksjonene.

Arbeidet til AISSM har bare gitt en liten reduksjon i antall anmeldte sykkeltyverier i Troms politidistrikt. Da organisasjonen ble opprettet gikk antall tyverier ned fra 485 i 1993 til 478 tyverier i 1994. Tallet gikk ytterligere ned til 446 i 1995, men har deretter holdt seg relativt stabilt med 456 tyverier i 1996 og 459 anmeldte sykkeltyverier i 1997. I Tromsø sentrum ble antall anmeldte sykkeltyverier halvert fra 1993 til 1994.

Aksjonsgruppen har assistert Falken i Tromsø med å spore opp flere eiere av hittede sykler enn det som er mulig gjennom vanlige rutiner. Samarbeidet mellom politi, Falken og forsikringsselskapene i Tromsø fungerer nå rimelig godt, og AISSM har vært et viktig bindeledd.

Resultater på landsbasis

Aksjonsgruppen har arbeidet mye for å gjøre Falken Sykkelregister kjent. Registeret blir stadig større, og er blitt et verdifullt verktøy både for hittegodsansvarlige, Politi og forsikringsselskapene. Dette arbeidet blir nå videreført av en egen arbeidsgruppe som Norges Forsikringsforbund har nedsatt.

Politiet har kommet seg på banen, spesielt i de større byene. Sykkeltyveriprosjektene til Majorstua og Sentrum politistasjon i Oslo har gitt gode resultater. I 1995 ble det anmeldt 6.120 sykkeltyverier i Oslo. I 1997 var tallet redusert til 4.926, en reduksjon på 20%. En tilsvarende gunstig utvikling ser vi også i Bergen, Trondheim og Kristiansand, mens politiet i Stavanger foreløpig ikke har valgt å legge noen prioritet på sykkeltyverier. Totalt ble det anmeldt 24.166 sykkeltyverier i 1997. Dette er det laveste tallet på mange år. Som en kuriositet kan vi nevnte at politiet i Elverum startet opp et lite sykkeltyveriprosjekt i 1997 etter henvendelse fra AISSM. Prosjektet førte til at antall anmeldte sykkeltyverier i østerdal politidistrikt ble redusert fra 305 i 1996 til 261 i 1997, en nedgang på 14%.

Aksjonsgruppen på Internett

Internettsidene til AISSM blir brukt regelmessig. Vi får en del respons fra folk som har lest sidene, og journalister bruker stoff fra sidene når de skal skrive artikler innenfor sykkeltyveriproblematikken.

Bruk av media

Aksjonsgruppen har også i 1997 kommet med en del utspill til media, men dette året har vært roligere enn tidligere år. Vi fikk ett oppslag i avisen Nordlys i forbindelse med sykkeltyveriene fra en studentbolig, artikler i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Sandefjord Blad, Romsdal Budstikke og Aftenposten om sykkeltyveristatistikk, artikler i Aftenposten, Dine Penger og VG om sykkelforsikring, en i Sandefjord Blad om Falken Sykkelregister, en i avisen Tromsø om sykler på hittegods, artikler i På Sykkel og Dine Penger om sykkellåser, og en i Kapital om sykkeltyveriproblematikken generelt. Oppslaget i VG førte til at AISSM ble kontaktet av redaksjonen i God morgen Norge i TV2 som sendte et innslag om sykkeltyverier hvor Falken og en sykkelforhandler var representert.

Utarbeiding av notat

Aksjonsgruppen har videreformidlet erfaringer og undersøkelser ved å utarbeide notat. I 1997 har sendt ett notat til Samvirke, noen til Storebrand, flere til Falken og mange ulike notat til Norges Forsikringsforbund. Vi har dessuten vært i dialog med en del importører av sykkellåser. I flere tilfeller har kopi av notat blitt distribuert til andre instanser enn det notatet opprinnelig ble utarbeidet for. Arbeidet med oppdatering av statistikken over erstattede sykler samt ajourføring av oversikten over sykkelforsikring i de ulike selskapene gjorde at en del selskaper begynte å drøfte sine forsikringsvilkår. AISSM har også kommet med forslag til endringer.

AISSM årsrapport 1998

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1997