Dokumentasjon av effekt nye Falken Sykkelregister


Det blir årlig innlevert omtrent 10.000 sykler til hittegods. Falken mottok i perioden 01.01 - 31.07.2001 totalt 1.493 hittesykler på sine lokale stasjoner som har hittegodstjenesten for politiet. Her dokumenteres effekten av nye Falken Sykkelregister ved å studere registrerte og ikke-registrerte hittesykler med tanke på utlevering. Vi ser også på politianmeldte og ikke-politianmeldte hittesykler.

Sannsynligheten for at en hittesykkel blir utlevert til eier syvdobles dersom den er registrert i Falken Sykkelregister. Sykkelregisteret er viktigere enn STRASAK når det gjelder å identifisere hittesykler. Flere sykler vil bli utlevert dersom flere sykler blir registrert og forsikringsselskapene registrerer alle erstattede sykler.

Effekt av registrering

              Utlevert %

           Ja        Nei        Sum	 p < 0,001

Registrert Ja    37 (100/269)   63 (169/269)    18 (269/1493)

      Nei    5 (64/1224)   95 (1160/1224)   82 (1224/1493)

Sum         11 (164/1493)  89 (1329/1493)   100 (1493/1493)

Totalt ble 164 av 1.493 sykler (11%) utlevert. Totalt var 269 (18%) registrert og tilsendt funnetmelding. Av de som var registrert ble 37% utlevert. Av de som ikke var registrert ble 5% utlevert. Det vil si at sannsynligheten for at en hittesykkel utleveres er syv ganger høyere (37% kontra 5%) dersom den er registrert i Falken Sykkelregister.

Effekt av anmeldelse

              Utlevert %

           Ja        Nei        Sum	 p < 0,001

Anmeldt   Ja    33 (71/216)   67 (145/216)    14 (216/1493)

      Nei    7 (93/1277)   93 (1184/1277)   86 (1277/1493)

Sum         11 (164/1493)  89 (1329/1493)   100 (1493/1493)

Kommentarer

Det var 216 (14%) av 1.493 hittesykler som var politianmeldt. Dette er i tråd med tidligere antakelser om at 1 av 4 (25%) politianmelder sykkeltyveri og at halvparten (50%) av registreringene i STRASAK er feil med tanke på rammenummer (som gir totalt 12,5%). Av de syklene som var politianmeldt ble 33% utlevert. Av de som ikke var politianmeldt ble 7% utlevert. Det vil si at sannsynligheten for at en hittesykkel utleveres er fem ganger høyere (33% kontra 7%) dersom den er politianmeldt.

Politianmeldte og registrerte hittesykler


			Antall (prosent)

		Registrert	Ikke-reg	Sum	 p < 0,001

Anmeldt		109 ( 7)    107 ( 7)    216 (14)
Ikke-anmeldt	160 (11)    1117 (75)    1277 (86)

Sum		269 (18)    1224 (82)    1493 (100)

Kommentarer

Av de 1.493 hittesyklene var 18% registrert i Falken Sykkelregister og 14% politianmeldt. Dersom registrering og politianmeldelse hadde vært uavhengige variabler, ville vi forventet at 2,5% (0,18 x 0,14) av syklene var både registrert og politianmeldt. Det viser seg imidlertid at denne andelen er 7%. Det vil si at en større andel av de som har registrert en sykkel i Falken Sykkelregister velger å politianmelde tyveriet og oppgir korrekt rammenummer.

Utleverte politianmeldte og registrerte hittesykler i prosent

		Registrert	Ikke-reg	Sum	 p < 0,001

Anmeldt		42 (46/109)	 23 (25/107)	33 (71/216)
Ikke-anmeldt	34 (54/160)	 3 (39/1117)	 7 (93/1277)

Sum		37 (100/269)	 5 (64/1224)	11 (164/1493)

Kommentarer

Som vi allerede har sett, blir 33% av de politianmeldte og 37% av de registrerte hittesyklene utlevert til eier eller forsikringsselskap. Dersom en sykkel er både anmeldt og registrert, vil 42% bli utlevert. Dersom en sykkel hverken er anmeldt eller registrert, vil kun 3% bli utlevert. Det virker som registrering alene er bedre enn anmeldelse alene da henholdvis 34% og 23% av de kun registrerte og kun anmeldte hittesyklene blir utlevert.

Gjennomsnittlig (median) tid i dager

Fra tyveri til politianmeldelse      14,5 ( 5,0)
Fra tyveri til innlevering på hittegods  233,4 (58,0)
Fra innlevering til utlevering       18,1 (12,5)

Totalt tid fra tyveri til utlevering   252,8 (79,5)

Kommentarer

Det går i snitt et par uker fra tyveri til politianmeldelsen er registrert, men halvparten av anmeldelsene er registrert i løpet av fem dager. Syklene er på avveier i gjennomsnittlig 7-8 måneder før de innleveres hittegods, mens halvparten blir innlevert i løpet av et par måneder. Syklene blir i snitt stående på hittegods i 2-3 uker før de utleveres til eier eller forsikringselskap.

Sub-analyse av nyere DBS-sykler

Nyere DBS-sykler har en relativt høy registreringsandel i Falken Sykkelregister. Man kan derfor tenke seg at resultatene av sykkelregisteret på sikt for samtlige sykler vil gå mot det vi i dag ser hos nettopp nyere DBS-sykler. Hvis vi bare ser på DBS-sykler i de hovedseriene som ble produsert etter opprettelse av Falken Sykkelregister (9 millioner serien fra 9.500.000, 10 millioner serien og hundretusen seriene), blir tallene:

              Utlevert %

            Ja       Nei      Sum	 p < 0,001

Registrert  Ja    41 (73/180)   59 (109/180)  60 (180/298)

       Nei   19 (22/118)   81 (96/118)   40 (118/298)

Sum          32 (95/298)   68 (203/298)  100 (298/298)

Av DBS-syklene i nevnte serier var totalt 180 (60%) registrert og fikk tilsendt funnetmelding. Totalt 95 av 298 sykler (32%) ble utlevert. Av de som var registrert ble 41% utlevert. Av de som ikke var registrert ble 19% utlevert. Det vil si at sannsynligheten for at en nyere DBS-sykkel utleveres er dobbelt så høy (40% kontra 19%) dersom den er registrert i Falken Sykkelregister.

Kommentarer

Til tross for at DBS-syklene i de nevnte seriene bare utgjør 20% av det totale antall hittesykler (298/1493), utgjorde de 67% av de syklene som ble identifisert (180/269) og 58% av de syklene som ble utlevert (95/164). Dette betyr at DBS-sykler er relativt dominerende i sykkelregisteret, men også at det totale antall sykler som identifiseres og utleveres vil stige når flere andre sykler registreres i Falken Sykkelregister.

Andel utleverte av de som var registrert og tilsendt funnetmelding var henholdsvis 37% og 40% når vi ser på alle hittesyklene kontra bare DBS-syklene. Dette betyr at folk er like interessert i å få sykkelen sin tilbake uavhengig om den er en relativt ny DBS-sykkel eller en tilfeldig annen sykkel.

Andel utleverte av de som ikke var registrert, var henholdsvis 5% og 19%. Denne forskjellen gjenspeiler ulik andel politianmeldte sykkeltyverier. Det er en ganske høy andel (39%) av de som har en relativt ny DBS-sykkel som politianmelder sykkeltyveriet, mens de som har en tilfeldig annen sykkel i mindre grad (14%) politianmelder tyveriet. Det er også større fare for at rammenummeret blir registrert feil i STRASAK dersom sykkelen ikke er registrert i Falken Sykkelregister.

Denne undersøkelsen omfatter alle hittesykler i perioden 01.01.2001 - 31.07.2001 som er identifisert uavhengig om registreringen er gyldig eller ikke. Adressekvaliteten på de ugyldige registreringene er sannsynligvis dårligere enn hos de med gyldig registrering slik at det genereres en del returpost. Det kan derfor tenkes at andel utleverte av identifiserte hittesykler vil stige noe når ugyldige registreringer fjernes fra sykkelregisteret.

Den største årsaken til manglende utlevering skyldes imidlertid at eier allerede har fått erstatning fra forsikringsselskapet, og derfor ikke er interessert i å få igjen sin gamle sykkel. Eier lar ofte være å varsle Falken fordi han antar at forsikringsselskapet allerede er blitt varslet. Andel funnetmeldinger med manglende respons kan reduseres dersom eieren får tilsendt faktura dersom han ikke har hentet sykkelen sin i løpet av 14 dager. Forsikringsselskapene bør dessuten bli flinkere til å registrere erstattede sykler.

Konklusjon

Antall identifiserte hittesykler vil stige når flere sykler registreres i Falken Sykkelregister. Dersom man skal velge er det viktigere å registrere sykkelen i sykkelregisteret enn å politianmelde tyveriet med tanke på utlevering av hittesykler. Det beste er å gjøre begge deler. Andel utleverte hittesykler vil øke dersom forsikringsselskapene blir flinkere til å registrere erstattede sykler og hvis Falken sender eier en faktura dersom sykkelen ikke blir hentet innen 14 dager.


Last modified: Wed Sep 5 23:45:34 MET DST 2001