Dokumentasjon av tall fra AISSM

Hvordan folk låser sykkel

Innledning

Dette notatet ble skrevet 16.02.99 da Rådgruppen i Norges Forsikringsforbund etterlyste dokumentasjon av tall og påstander AISSM hadde kommet med i et tidligere notat. Dokumentasjonen er interessant med tanke på den usikkerheten rundt enkelte anslag. En annen viktig årsak til at dette notatet ble skrevet er at AISSM ønsker å fremstå som en seriøs oranisasjon som vet hva vi snakker om. Da notatet ble skrevet for internt bruk, inneholder det en del forhold som er uforståelige for utenforstående.

Det stjeles 100.000 sykler i Norge hvert år

Dette tallet ble først anslått av Øglænd/DBS og Falken i sin DM i 1994 da eiere av DBS- sykler som hadde fått automatisk registrering i Falken Sykkelregister ble oppfordret til å fornye sin registrering. Mørketallsberegninger er vanskelige, men politiet bekreftet på "Sykkelmøtet" i Norges Forsikringsforbund 19. juni 1996 at tallet kunne stemme. Mari Bollingmo fra Manglerud Politistasjon sa at politiet regner at omtrent 20% av vinningsforbrytelsene blir politianmeldt. Med 25.000 politianmeldte sykkeltyverier pr. år skulle dette gi 125.000 sykkeltyverier. Det er imidlertid rimelig å anta at andel politianmeldte sykkeltyverier er noe høyere da de fleste får dekket tyveri av sykkel gjennom hjem/villaforsikring slik at andelen politianmeldte sykkeltyverier kan være 25% noe som bekrefter at 100.000 sykkeltyverier er et rimelig anslag. Tallet stemmer også med de erfaringer AISSM har gjort.

Det politianmeldes 25.000 sykkeltyverier hver år

Dette er tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), og gir ikke rom for spekulasjon.

18.000 sykler blir erstattet av selskapene med totalt kr 70 millioner

Dette er bransjetall beregnet av Norges Forsikringsforbund. At det er AISSM som har foretatt den fysiske innsamlingen av tallene fra de enkelte forsikringsselskapene de siste årene burde ikke svekke troverdigheten. Gjennomsnittlig erstatningsbeløp er kr 3.900,-. Andel erstattede sykler av politianmeldte sykkeltyverier er 70% (18.000 av 25.000). Andel erstattede sykler av det totale antall er 18% (18.000 av 100.000).

Hittegods mottar 10.000 sykler årlig

Dette tallet er et anslag fra AISSM. Tallet ble beregnet ut fra at Jo Nilsson i Falken i 1995 muntlig hadde opplyst om at de årlig mottok 5.000 hittesykler, og etter det AISSM erfarte håndterte Falken halvparten av hittesyklene i Norge. I ettertid viste det seg at Falken årlig mottar et noe lavere antall sykler. I 1997 registrerte Falken totalt 3.360 hittesykler. En telefonundersøkelse AISSM gjennomførte blant landets 54 politikammer viste imidlertid at Falken hadde mindre enn 50% av hittegodshåndteringen for politiet. Totalt sett ser det ut til at disse to forholdene oppveier hverandre slik at anslaget på 10.000 hittesykler virker rimelig. Dette utgjør 10% av det totale antallet stjålne sykler. Vi kan også anta at hittegods mottar 2.500 hittesykler som er politianmeldt hvorav 1.800 hittesykler er erstattet av forsikringsselskapene.

Maksimalt 2.000 sykler utleveres til eier eller forsikringsselskap, resten går på politiauksjon

Dette er erfaringer AISSM har gjort på grunnlag av gjennomgang av lister over hittesykler fra Falken og Viking. Tidligere lå tallet på 1.000 til 1.500 sykler, men det ser ut til at Falken Sykkelregister har økt andel utleverte sykler. Utskrift fra Falkens hitteregistre 14.04.98 for hittesykler håndtert i 1997 viste at 40% (1.334 av 3.360) av syklene var registrert med utdato. Da mange av syklene hadde samme utdato må dette tolkes som at systemet ikke skiller mellom utleverte sykler og sykler som selges på auksjon. Tallet 2.000 (20% av hittesyklene og 2% av alle stjålne sykler) er nok et rimelig anslag.

Falkens treffprosent på 15% ved gjennomgangen i januar 1999 støtter anslaget. I tillegg til treff i Falken Sykkelregister finnes det også sykler gjennom STRASAK (selv om det noe overlapping da en del stjålne sykler er registrert begge steder). Det er dessuten en liten andel som oppsøker hittegods selv om sykkelen ikke er registrert i Falken eller politianmeldt. Totalt sett burde andel utleverte sykler være over 20%, men da det fremdeles er hittegodskontorer som ikke sender liste til Falken, ender vi igjen opp med 2.000 utleverte hittesykler.

I snitt blir gjenkjøpsbeløpet 30% av erstatningsbeløpet

Det er snakk om sykler som er stjålet, blitt erstattet av forsikringsselskapet og som senere gjenfinnes. Beløpet er overgangssummen kunden betaler selskapet for å få sin egen sykkel tilbake. Tallet 30% ble oppgitt av Hans Fredrik Hansen i SalusAnsvar i en faks til AISSM i mars 1996 på grunnlag av erstatningsutbetalinger og gjenfundne sykler i 1995. Tallet er også blitt bekreftet i en telefonsamtale AISSM hadde med Line Brekke som behandler tyveriskade på sykler i Aktiv forsikring. De erfaringer AISSM har hatt med enkeltsaker i Storebrand, Vesta og Vår bank og forsikring medfører tilsvarende tall. Gjenkjøpsbeløpet er en forhandlingssak mellom selskapet og kunden, men kunden sitter med de sterkeste kortene på hånden da det ofte koster selskapet både tid og krefter å skulle organisere videresalg av en brukt sykkel. Det er heller ikke så rart at gjennomsnittlig gjenkjøpsbeløp er såpass lavt da sykkelen ofte har vært på avveie i en tid og kan ha fått hard medfart. Reparasjon av sykkel på verksted koster ofte et tilsvarende beløp.

Dette er tilsvarende det beløpet selskapet ville fått dersom de hadde solgt sykkelen på auksjon i regi av selskapet

Storebrand i Oslo organiserer salg av erstattede hittesykler gjennom Auksjonshuset. Wenche Emberland i Storebrand og en av de ansatte på auksjonshuset bekrefter at gjennomsnittlig auksjonsbeløp er kr 1.200,- som er omtrent 30% av gjennomsnittlig erstatningsbeløp stort kr 3.900,-.

Halvparten av de erstattede hittesyklene blir utlevert til eier eller forsikringsselskap

Forsikringsselskapene setter krav til at all tyveriskade på sykkel skal politianmeldes. Det vil si at samtlige erstattede hittesykler skal være registrert i STRASAK. En gjennomgang av 1.000 registreringer i STRASAK viser imidlertid at halvparten har feil eller mangler i rammenummeret. Dette gjør at politiet bare klarer å finne eiere til halvparten av hittesyklene som er politianmeldt. Andelen korrekt registrerte rammenummer i STRASAK er nok høyere for sykler som senere blir erstattet fra forsikringsselskapene da disse i snitt er nyere sykler, og andelen blir enda høyere når hittesyklene også blir kontrollert mot Falken Sykkelregister. Det viser seg imidlertid at en del eiere ikke varsler Falken om at sykkelen allerede er erstattet og derfor er selskapets eiendom etter at de har mottatt funnetmelding i posten fordi de regner med at selskapet har fått tilsvarende beskjed. Da selskapene hittil i liten grad har varslet Falken ved erstatning av sykkel, har Falken som regel ikke kjennskap til at sykkelen er blitt erstattet. Det er derfor en del sykler som selges på auksjon til tross for at opprinnelig eier er blitt identifisert og varslet. Det er dessuten enkelte selskaper som ikke har vært like flinke til å hente hittesykler de har blitt varslet om. Totalt sett kan vi anta at halvparten av de erstattede hittesyklene går på auksjon til inntekt for Statskassen.

Den totale verdien av de erstattede syklene som selges på politiauksjon er 1,1 millioner

Vi antar at 10% (1.800 av 18.000) av de erstattede syklene havner på hittegods, og at halvparten av disse (900 av 1.800) blir utlevert til eier eller forsikringsselskap mens resten (900 sykler) blir solgt på politiauksjon til inntekt for Statskassen. Når gjennomsnittlig auksjonsbeløp er kr 1.200,- vil totalbeløpet blir kr 1,1 millioner (kr 1.200,- x 900 sykler).

Verdien av det totale salget av hittesykler er 7 millioner kroner

Erfaringer fra politiauksjoner i Tromsø viser at et stort antall hittesykler selges til rundt kr 800,-. Med totalt 10.000 hittesykler hvorav 2.000 utleverte sykler, går 8.000 på auksjon. Omtrent 900 av disse er erstattede sykler som i snitt selges til en høyere pris, mens vi kan anta at de 7.100 resterende syklene selges i snitt til kr 800,-. Dette gir 5,7 millioner og sammen med de erstattede syklene som hadde verdi på 1,1 millioner, blir beløpet totalt 6,9 millioner.

Median alder på hittesyklene er 7 år

Dette er beregnet av AISSM ved hjelp av regneark ut fra rammenummer og tabell over produksjonsår for DBS hittesykler håndtert av Falken i 1997. Omtrent 5% av syklene var fra samme år, 7% var 1 år, 7% var 2 år og 5% var 3 år. Totalt 25% var mindre enn 4 år. Når Falken Sykkelregister har registrert litt over halvparten av syklene som er solgt de siste fire år, forklarer dette Falkens treffprosent på 15% ved gjennomgang av gjenfundne sykler januar 1999.

Median alder på en politianmeldt sykkel er 3 år

Dette tallet er beregnet av AISSM på grunnlag av politianmeldelser ved Troms Politidistrikt i 1995. Omtrent 7% av syklene var fra samme år, 27% var 1 år, 10% var 2 år og 10% var 3 år. Totalt 54% var mindre enn 4 år. Vi kan anta at fordelingen er tilsvarende blant erstattede sykler. Noen vil kanskje undre seg over at bare 7% av syklene var blitt stjålet samme år som sykkelen ble kjøpt. Forklaringen på dette kan være at folk er spesielt forsiktige med sykkelen det første året, men at de slapper av neste sykkelsesong. Sykkelen er imidlertid fremdeles så fin at tyvene får god omsetning.

To tredeler av de syklene som hittes blir hittet i løpet av det første året

Vi må innrømme at dette er et anslag mer basert på følelser enn konkrete tall. Omtrent 7% av de politianmeldte stjålne syklene var blitt stjålet samme år som sykkelen ble kjøpt. Det tilsvarende tallet hittesykler var 5%. Hvis vi lager en brøk av disse prosenttallene, kan man si at 70% (5% av 7%) av de syklene som er under ett år når de blir stjålet, blir hittet i løpet av det første året. Dette regnestykket kan kanskje ikke brukes til noe som helst. Det er imidlertid mulig å undersøke om anslaget stemmer. Ved å ta en utskrift over hittesykler, gå til politiet og gjennomføre søk i STRASAK på samtlige rammenummer, lage tabell over stjålet dato og hittet dato, kan gjennomsnittlig tid fra tyveri til hitting beregnes. Hvis man ønsker et datagrunnlag på 100 sykler, må man imidlertid gjøre søk på 800 rammenummer da bare 1 av 4 tyverier er politianmeldt og halvparten av registreringene i STRASAK er korrekte. Politiet kan imidlertid påta seg denne oppgaven hvis Rådsgruppen mener det er nødvendig.

Maksimalt 15-20% av hittesyklene blir hittet i løpet av de første 14 dagene etter tyveritidspunkt

Erfaringene fra Vår bank og forsikring (ref Jan Bergmann) var at 1,5-2,0% av alle sykler som ble erstattet ble gjenfunnet i løpet av de tre ukene selskapet tidligere hadde som karantene fra tyveritidspunkt til erstatningsutbetaling. Kunden måtte dessuten få bekreftelse fra hittegods om at han hadde sett etter sykkelen sin. Utbyttet var så magert at det ikke rettferdiggjorde den dårlige kundebehandlingen, og Vår bank og forsikring valgte derfor å kutte karantenen. 1,5-2,0% av alle sykler som ble erstattet vil si 15- 20% av hittesyklene som blir hittet da man totalt regner med at 10% av de erstattede syklene blir hittet.

Hvordan folk låser sykkel

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1997