Dokumentasjon av effekt Falken Sykkelregister

Risiko for tyveri nummer to

Det blir årlig innlevert omtrent 10.000 sykler til hittegods. Falken mottok i 1997 totalt 3.360 hittesykler. Av disse var 1.200 DBS-sykler hvorav 60% var eldre enn 5 år. AISSM har gjennomført en undersøkelse blant 599 hittesykler av typen DBS som ble produsert i årene 1990-1997. Her dokumenteres effekten av Falken Sykkelregister ved å studere registrerte, politianmeldte og utleverte hittesykler.

Politianmeldte og registrerte hittesykler
			Antall (prosent)
		Registrert	Ikke-reg	Sum	  p < 0,001
Anmeldt		152 (25)	109 (18)	261 (44)
Ikke-anmeldt	136 (23)	202 (34)	338 (56)
Sum		288 (48)	311 (52)	599 (100)

Kommentarer

Av de 599 hittesyklene var 48% registrert i Falken Sykkelregister og 44% var politianmeldt. Dersom registrering og politianmeldelse hadde vært uavhengige variabler, ville vi forventet at 21% (0,44 x 0,48) av syklene var både registrert og politianmeldt. Det viser seg imidlertid at denne andelen er 25%. Det vil si at en større andel av de som har registrert en sykkel i Falken Sykkelregister politianmelder tyveriet og oppgir korrekt rammenummer.
Antall (prosent) utleverte hittesykler
		Registrert	Ikke-reg	Sum	  p < 0,005
Anmeldt		111 (31)	 79 (22)	190 (53)
Ikke-anmeldt	 73 (20)	 96 (27)	169 (47)
Sum		184 (51)	175 (49)	359 (100)

Kommentarer

Gruppen politianmeldte sykler og gruppen registrerte sykler bidrar til henholdsvis 53% og 51% av de utleverte hittesyklene. Til tross for at gruppen sykler som både er registrert og politianmeldt bare utgjør 25% av alle syklene, bidrar den til 31% av de utleverte hittesyklene.
Andel (prosent) utleverte i hver gruppe
		Registrert	Ikke-reg	Sum	  p < 0,005
Anmeldt		111/152 (73)	 79/109 (72)	190/261 (73)
Ikke-anmeldt	 73/136 (54)	 96/202 (48)	169/338 (50)
Sum		184/288 (64)	175/311 (56)	359/599 (60)

Kommentarer

Av de politianmeldte syklene blir 73% utlevert til eier eller forsikringsselskap. Av de syklene som er registrert i Falken Sykkelregister blir 64% utlevert. Så lenge syklene er politianmeldt med korrekt rammenummer i STRASAK er andel utleverte hittesykler uavhengig av registrering i Falken Sykkelregister. Det er derimot en større andel av de registrerte syklene som utleveres dersom sykkelen er politianmeldt. Det kan tenkes at noen av hittesyklene som ikke er politianmeldt heller ikke er stjålet, men henslengt av eieren i en grøft fordi han ikke lenger ønsket å ha sykkelen.
Gjennomsnittlig (median) tid i dager fra innlevering til utlevering
		Registrert	Ikke-reg	Totalt
Anmeldt		31,5 (17)	59,7 (38)	43,2 (21)
Ikke-anmeldt	32,0 (20)	97,0 (103)	66,9 (39)
Totalt		31,7 (18)	78,6 (64)	53,7 (28)

Kommentarer

En sykkel som er registrert i Falken Sykkelregister blir utlevert raskere enn en sykkel som ikke er registrert. En sykkel som er politianmeldt blir utlevert raskere enn en som ikke er politianmeldt, men denne forskjellen er mindre enn mellom registrerte og ikke-registrerte sykler. Det er imidlertid viktig å merke seg at undersøkelsen kun omfatter sykler som er innlevert på steder der Falken har hittegodstjenesten for politiet. En hittesykkel som legges inn på data hos Falken vil umiddelbart kontrolleres mot sykkelregisteret slik at eier kan varsles automatisk. En delay på omtrent to uker fra innlevering til utlevering må forventes ut fra postgang og reaksjonstid for eieren.

Det tar imidlertid urimelig lang tid fra innlevering til utleverting av sykler som ikke er registrert. Kontrollen mot STRASAK er avhengig av at hittegodskontoret sender lister til politiet, og forskjellen i tid gjenspeiler sannsynligvis den tiden som tapes ved oversending og manuell kontroll av lister. På steder der andre enn Falken har hittegodsfunksjon vil forskjellen være utvisket da det vil tapes like mye tid ved oversending av lister til Falken som ved oversending av lister til politiet. Den beste måten å eliminere dette tidstapet på er å sørge for at alle opplysninger i STRASAK fortløpende overføres til Falken Sykkelregister, samt pålegge alle hittegodskontorer om å koble seg opp mot Falken Sykkelregister.

Gjennomsnittlig (median) tid i dager fra tyveri til innlevering på hittegods,
innlevering til utlevering, samt total tid fra tyveri til utlevering for
politianmeldte sykler avhengig av om de er registrert i Falken Sykkelregister
eller ikke.
Tid			Registrert	Ikke-reg	Totalt
Tyveri til innlevering	134,8 (40)	210,1 (67)	166,2 (62)
Inn- til utlevering 	 31,5 (17)	 59,7 (38)	 43,2 (21)
Tyveri til utlevering	166,2 (62)	269,8 (161)	209,3 (96)

Kommentarer

Det er ikke vanskelig å skjønne at en sykkel som er registrert i Falken Sykkelregister blir fortere utlevert dersom den er innlevert der Falken har hittegodsfunksjon for politiet. Det er imidlertid ikke like opplagt hvorfor tiden fra tyveri til innlevering på hittegods også er kortere. Det er mulig personer har lavere terskel for å kontakte Falken enn politiet dersom de finner en sykkel som ligger i grøfta. Det kan også tenkes at personer som kjøper en stjålet sykkel får kalde føtter når de oppdager at sykkelen er registrert i Falken Sykkelregister slik at de velger å slenge sykkelen i en grøft i stedet for å sykle rundt på den. Dette er også en effekt av Falken Sykkelregister.

Oppsummering

Personer som har registrert sykkelen sin i Falken Sykkelregister vil i større grad polianmelde et eventuelt sykkeltyveri enn andre. Både politianmeldelse og registrering bidrar til større utlevering av hittesykler. Så lenge en hittesykkel er politianmeldt er sannsynligheten for utlevering den samme uavhengig av om sykkelen er registrert eller ikke. En registrert sykkel vil imidlertid bli utlevert raskere enn en ikke-registert hvis den innleveres et sted der Falken har hittegodsfunksjon for politiet. Tid fra tyveri til innlevering til hittegods er også kortere for registrerte sykler. Tid fra tyveri til utlevering vil forkortes dersom opplysningene i STRASAK fortløpende overføres til Falken Sykkelregister samt at alle hittegodskontorer pålegges å bruke Falken Sykkelregister. Hittesykler vil utleveres raskere dersom flere sykler blir registrert i Falken Sykkelregister.

Risiko for tyveri nummer to

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Thu Oct 12 00:45:34 MET DST 2000