Hvorfor så mange hittesykler
ikke tilbakeføres til eier

Kostnad/nytte analyse av Falken Sykkelregister

Innledning

Hvert år erstatter forsikringsselskapene 18.000 sykler. Hittegods årlig mottar 10.000 sykler, men bare 2.000 blir utlevert til eier eller forsikringsselskap. Resten selges på politiauksjon fordi man ikke vet hvem eieren er. For å bøte på dette har Norges Forsikringsforbund etablert et landsomfattende sykkelregister som Falken har ansvaret for å administrere. Hensikten med registeret er at man ved hjelp av sykkelens rammenummer kan identifisere sykler som blir gjenfunnet slik at eieren kan varsles umiddelbart.

Sykkelregisteret har vært i drift siden 1993, og 600.000 sykler er registrert. Det ble identifisert 1.000 hittesykler identifisert ved hjelp av sykkelregisteret i 1998, og Falken Sykkelregister hadde pr 31.12.98 identifisert totalt 2.800 sykler. Dette er langt fra det Norges Forsikringsforbund hadde håpet på da sykkelregisteret ble opprettet, og de stiller seg nå spørsmålet om hvorfor det fremdeles er så mange hittesykler som ikke blir identifisert og utlevert til eier eller forsikringsselskap.

Naiv forestilling

Når forsikringsselskapene erstatter 18.000 sykkeltyverier årlig, betyr dette at det stjeles 18.000 sykler årlig. Alle som blir frastjålet sykkel får erstatning fra selskapene. Alle hittesykler er tyvegods. Når hittegods mottar 10.000 sykler er det teoretisk mulig å halvere antall erstatningsutbetalinger ved at syklene blir identifisert og tilbakelevert til eier før eieren har mottatt erstatningsoppgjør fra selskapet, subsidiært tilbakebetaler erstatningsutbetaling når eieren får sin opprinnelige sykkel tilbake.

Virkelighetens verden

Anslag viser at det stjeles 100.000 sykler i Norge hvert år. Politiet mottar årlig 25.000 politianmeldelser av sykkeltyveri. Politianmeldelse er et krav for å få forsikringsutbetaling. Selskapene erstatter årlig 18.000 sykler. Hittegods mottar 10.000 sykler. Dette utgjør 10% av de 100.000 syklene som stjeles, og vi kan også anta at 10% av de politianmeldte sykkeltyveriene og 10% av de erstattede syklene blir innlevert til hittegods. Det vil si at 1.800 av de 10.000 hittesyklene er erstattet av forsikringsselskapene.

Hvordan identifiseres hittesykler

Alle hittesykler skal kontrolleres mot politiets straffesaksregister (STRASAK) og Falken Sykkelregister. En av fire sykkeltyverier (25.000 av 100.000) er politianmeldt, og halvparten av syklene i STRASAK er registrert med korrekt godsnummer (rammenummer). Det vil si at en av åtte hittesykler (1.250 hittesykler) kan identifiseres ved hjelp av STRASAK.

Falken Sykkelregister hadde pr 31.12.98 registrert 600.000 sykler. Dette utgjør 30% av landets 2 millioner sykler. Gjennomsnittlig alder på en hittesykkel er 9 år. Omtrent halvparten av hittesyklene er 6 år (1993 modell) eller yngre. Dette gir en teoretisk 15% treff av hittesykler i Falken Sykkelregister, og dette er i samsvar med den faktiske treffprosent Falken hadde januar 1999.

Siden det er noe overlapping mellom sykler i STRASAK og sykler i Falken Sykkelregister vil den totale treffprosenten være noe lavere enn summen av de enkelte treffprosentene. Totalt kan 25% av hittesyklene identifiseres gjennom kontroll mot både STRASAK og Falken Sykkelregister. Det vil si at 2.500 av de 10.000 hittesyklene kan identifiseres med dagens tall.

Hva skjer med identifiserte hittesykler

Når politi, hittegods eller Falken identifiserer hittesykler vil eier få skriftlig beskjed. I en del tilfeller henter eieren sykkelen sin. I en del tilfeller møter eieren hos hittegods, men synes sykkelen er for skadet til at han ønsker å betale gebyret for å hente ut sykkelen. I en del tilfeller gir eieren beskjed til hittegods om at han allerede har fått erstatningsutbetaling fra selskapet og ikke er interessert i den gamle sykkelen. I en del tilfeller gir ikke eieren noen tilbakemelding til hittegods.

Den største svakheten med dagens varsling av eier ved identifisering av hittesykkel er at hittegods ikke har rutiner for oppfølging av eiere som ikke gir tilbakemelding om hvorfor han ikke henter sykkelen sin. I mange tilfeller har eieren allerede fått erstatning fra selskapet, og han er redd for at han må tilbakebetale erstatningen dersom selskapet får beskjed. En del sykkeleiere regner med at selskapet også er blitt varslet slik at han ikke trenger å ta kontakt. Problemet til hittegods er at de ikke vet hvilket selskap som har erstattet sykkelen. Selskapene er avhengig av polisenummer, skadesaksnummer eller navn og adresse på forsikringstaker for å finne tilbake til skadesaken. Det er ikke alltid sykkeleier og forsikringstaker er samme person da en innboforsikring dekker hele husstanden og også studenter som befinner seg midlertidig utenfor hjemmet.

En annen svakhet er at systemet frister sykkeleier til å beholde både hittesykkel og erstatningsutbetaling. Dersom eieren vet at selskapet ikke er varslet, det er lenge siden han fikk erstatningsutbetaling, ble avskrevet med høy egenandel eller aldersfradrag eller det vil koste en del penger å reparere sykkelen, er det en del forsikringstakere som velger å ikke varsle selskapet.

Løsninger

  1. Alle sykler bør automatisk bli registrert i Falken Sykkelregister ved salg. På sikt vil alle sykler kunne identifiseres. Dette vil gjøre det vanskeligere å omsette stjålne sykler. Politiet vil kunne avsløre flere helere ved sykkelkontroller. Alle hittesykler vil kunne identifiseres.

  2. Forsikringsselskapene bør registrere alle sykler de erstatter. Dette vil gjøre at erstattede hittesykler kan kobles til selskap. Erstattede sykler vil ikke lenger selges på politiauksjon og færre sykkeleiere vil kunne fristes til å beholde både sykkel og erstatning. Politiet vil kunne avsløre erstattede sykler ved sykkelkontroller. Selskapene får beskjed dersom en heler prøver å registrere sykkelen i Falken Sykkelregister.

  3. Hittegods bør ha rutiner for å følge opp eiere som ikke kommer for å hente hittesykler. Dersom sykkelen allerede er erstattet, må hittegods få beskjed om selskapets navn, forsikringstakers navn og adresse, eventuelt polisenummer og skadesaksnummer slik at selskapet kan varsles.

Kostnad/nytte analyse av Falken Sykkelregister

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Thu May 13 11:28:34 MET DST 1999