Kostnad/nytte analyse Falken Sykkelregister

Nøkkeltall - Falken Sykkelregister

Innledning

Falken Sykkelregister er nyttig på mange måter. Det er imidlertid vanskelig å beregne kostnad/nytte i forhold til reduksjon i antall sykkeltyverier. Selv om antall politianmeldte sykkeltyverier i 2001 var det laveste på hele 90-tallet, og en reduksjon på 26% siden toppåret 1995 (med verdi kr 35 mill), er det ikke sikkert at denne effekten kan tilskrives Falken Sykkelregister alene. I denne analysen har vi kun sett på kosnad/nytte i form av restverdi på hittesykler. Eventuell nytteverdi i form av reduserte sykkeltyverier kommer i tillegg.

Kostnad/nytte for en privatperson ved registrering av en sykkel

Det koster kr 210,- for en privatperson å registrere en sykkel i Falken Sykkelregister for en periode på 5 år. Statistikken viser at risikoen for tyveri av en tilfeldig sykkel i Norge er 5% pr. år. Risikoen er noe større for nyere sykler, og vi kan anta at risikoen for tyveri i løpet av de 5 første år totalt er 30%. En av ti stjålne sykler blir innbrakt til hittegods. Restverdien av en hittet sykkel er 30%. Ved en sykkel til kr 5.000,- vil nytteverdien av registrering i Falken Sykkelregister være kr 45,- (kr 5.000,- x 30% x 10% x 30% = 0,9% av kr 5.000,-). I tillegg kommer reduksjon i egenandel på kr 1.000,- som gir en nytteverdi på kr 300,- (med 30% risiko for tyveri).

Kostnad/nytte for forsikringsselskap ved registrering av en erstattet sykkel

Det koster kr 15,- for et forsikringsselskap å registrere en erstattet sykkel i Falken Sykkelregister. En av ti stjålne sykler blir innbrakt til hittegods. Gjennomsnittlig restverdi er 30% av erstatningsbeløp uavhengig om sykkelen selges tilbake til opprinnelig eier eller om den selges på auksjon i regi av selskapet. Ved en erstatningsutbetaling på kr 5.000,- vil nytteverdien av registrering av en erstattet sykkel i Falken Sykkelregister være kr 150,- (kr 5.000,.- x 30% x 10% = 3% av kr 5.000,-).

Kostnad/nytte av automatisk registrering av alle solgte sykler

Det selges årlig 250.000 sykler. Hittegods mottar 10.000 sykler årlig. Dersom alle registreres i Falken Sykkelregister vil etter hvert alle hittesykler kunne identifiseres og utleveres til eier eller forsikringsselskap. Kostnad ved automatisk registrering av sykkel ved salg er kr 15,-. Dette gir en total registreringskostnad på 3,75 millioner. Totalverdi av 10.000 hittesykler som hadde nypris kr 5.000,- pr stk med restverdi på 30% er kr 15 millioner.

Total reduksjon i erstatningsutbetalinger ved restverdivurdering av hittegods

Selskapene erstatter årlig 15.000 sykkeltyverier med totalt 55 millioner kroner. Ved registrering av samtlige erstattede sykler vil de 1.500 erstattede hittesykler kunne identifiseres slik at restverdi tilfaller selskapene og ikke Statskassen ved politiauksjoner. Restverdien av en hittesykkel er 30% av erstatningsbeløp. Kostnad kr 225.000,- (15.000 sykler x kr 15,- pr sykkel). Nytte kr 1,65 millioner (55 millioner x 10% x 30%).

Dagens kostnader ved egenandelfordel ved erstatning av registrert sykkel

Da Falken Sykkelregister ble opprettet i 1993 innførte de ulike forsikringsselskapene forsikringsfordelen ved erstatning av sykkel registrert i Falken Sykkelregister. Denne fordelen er kr 500,- eller kr 1.000,- i redusert egenandel avhengig av selskap. Da en del sykler som erstattes har høyere verdi enn øvre sumbegrensning på kr 5.000,-, er det ikke alle kunder som oppnår noen erstatningsmessig fordeler ved registrering. Vi regner derfor kostnaden i hvert enkelt skadetilfelle til å være kr 500,-. Omtrent 30% av syklene som erstattes er registrert i Falken Sykkelregister. Kostnad kr 2,25 millioner (15.000 sykler x 30% x kr 500,-). Nytte kr 675.000,- (15.000 sykler x 30% x kr 5.000,- x 10% x 30%).

Kostnad/nytte for privatperson ved kjøp av FG-godkjent sykkellås

Det er blitt anslått at risikoen for tyveri av en sykkel blir halvert dersom sykkelen er fastlåst med en FG-godkjent sykkellås. En FG-godkjent lås koster omtrent kr 200,- mer enn den låsen eieren vanligvis vil velge. Merkostnad kr 200,-. Nytte kr 750,- (kr 5.000,- x 30% risko x 50% reduksjon).

Kostnad/nytte for forsikringsselskap ved forsikringsfordel ved FG- godkjent sykkellås

Forsikringsselskapene kan velge å gi kr 500,- lavere egenandel ved erstatning av sykkel som var fastlåst med FG- godkjent sykkellås. Selv om en enkeltperson kan redusere risikoen for tyveri av sin sykkel med 50% dersom den låses fast med FG-godkjent sykkellås, vil ikke det totale antall sykkeltyverier bli halvert da de mer hardbarkede tyvene bare blir tvunget til å bruke tyngre verktøy. Vi kan imidlertid anslå at det totale antall sykkeltyverier kan reduseres med 25%. Kostnad kr 500,-. Nytte kr 1.250,- (kr 5.000,- x 25%).

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sat Mar 16 14:28:34 MET DST 2002