Politianmeldte og utleverte hittesykler

Effekt av to ukers karantene fra erstatningskrav til utbetaling

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) har gjennomført en undersøkelse blant 583 hittesykler av typen DBS som ble produsert i årene 1990-1997 og ble innlevert som hittegods til Falken i 1997. Tid fra tyveri til hittegods er omtalt i et eget notat. Her omtales andel hittesykler som er politianmeldt og av disse hvor mange som er blitt utlevert.


Modell	Antall	Utlevert (%)	Anmeldt (%)	Utlevert (%)
						av anmeldte

 1990	 72	 25 (35)	 12 (17)	 5 (42)
 1991	 74	 27 (36)	 16 (22)	 11 (69)
 1992	 103	 47 (46)	 44 (43)	 32 (73)
 1993	 70	 36 (51)	 30 (43)	 20 (67)
 1994	 56	 41 (73)	 33 (59)	 26 (84)
 1995	 79	 50 (63)	 51 (65)	 38 (75)
 1996	 74	 47 (64)	 74 (65)	 37 (77)
 1997	 55	 36 (65)	 29 (53)	 24 (83)
 Sum	 583	 309 (53)	261 (45)	193 (74)

Kommentarer

Det er ingen klare trender i antall sykler produsert i ulike år. De fleste tror at nye sykler er mest tyveriutsatt. Det stjeles imidlertid sykler av alle årganger. Selv om vinningsforbryterne er mest interessert i nyere sykler, er eldre sykler ofte dårligere låst, og er derfor mer utsatte for brukstyverier. I en tidligere undersøkelse har AISSM vist at det årlig innleveres 40-50 DBS sykler til Falken av hver åsmodell helt tilbake til 1980. Gjennomsnittlig alder på en hittesykkel er 9,2 år, og median alder er 7 år.

Sykler som hittes kort tid etter tyveritidspunktet har først og fremst vært utsatt for brukstyveri, mens sykler som har vært på avveier i 2-3 år sannsynligvis har vært benyttet av heler inntil han kjøpte seg en ny stjålet sykkel.

Med tanke på andel utleverte sykler, synker denne jo eldre sykkelen er. Noe av dette skyldes at eldre hittesykler gjennomsnittlig har vært på avveier i lenger tid enn nyere sykler, men denne effekten er mindre enn det man skulle tro. Av politianmeldte sykler som har på avveier i mindre enn ett år, blir 77% utlevert. Av de som har vært på avveier i mer enn ett år, blir 60% utlevert. Hovedforklaringen ligger i at en lavere andel av de eldre syklene blir identifisert. Folk politianmelder i mindre grad eldre sykler, og de har ofte rotet bort opplysninger om rammenummer. Totalt sett er 50% av godsnummer (rammenummer) i STRASAK registrert mangelfullt eller feilaktig.

Falken Sykkelregister ble opprettet i 1993 og har lite registreringer av eldre sykler. Saker som er eldre enn 5 år overføres fra STRASAK til SANSAK. Det er derfor ingen av syklene i denne undersøkelsen var blitt registrert stjålet før 1994. Omtrent 60% av de 1.200 DBS-syklene som ble innlevert til Falken i 1997 var eldre enn 5 år.

Av de 261 syklene som var politianmeldt, ble totalt 74% utlevert. Denne andelen ligger rimelig konstant på 70-80% for alle årsmodeller. Andel utleverte sykler er sannsynligvis den samme også for sykler som er identifisert gjennom Falken Sykkelregister.

Hvorfor utleveres ikke alle politianmeldte hittesykler?

Noen ganger er det svikt i rutinene mellom hittegods og politiet slik at enkelte sykler ikke blir kontrollert mot STRASAK. Noen ganger får eieren varsel om funnet hittesykkel, men gjør ikke noe med dette fordi han har fått erstatning og tror at forsikringsselskapet har fått tilsvarende varsel. Noen ganger er selskapet blitt varslet, men henter ikke sykkelen før den går på politiauksjon. I enkelte tilfeller er sykkelen så skadet at eieren ikke synes sykkelen er verdt gebyret (kr 250,-) for utlevering.

AISSM har inntrykk av at rutinene mellom hittegods og politi stort sett fungerer bra. De to viktigste enkeltfaktorene er eiere som ikke gir lyd fra seg, og dårlige rutiner fra forsikringsselskapenes side når det gjelder henting av sykler.

Hva kan forbedres?

Falken sender i dag kun en melding om hittet sykkel. Dersom eieren ikke gir lyd fra seg, havner sykkelen på politiauksjon til tross for at syklene i mange tilfeller er erstattet. Ideelt sett skal alle selskapene registrere alle sykler de erstatter. Dette skjer ikke i dag, og det virker som det vil ta lang tid før alle selskapene har fått etablert de nødvendige rutinene. Falken bør derfor sende ut en purring dersom sykkelen ikke er blitt hentet i løpet av 14 dager.

Alle selskapene bør etablere skikkelige rutiner for håndtering av erstattede hittesykler som eieren ikke ønsker å kjøpe tilbake fra selskapet. Det virker demoraliserende når selskapene viser liten interesse for erstattede sykler som gjenfinnes. Selskapene bør også intensivere arbeidet med å få rutiner for registrering av alle erstattede sykler. Før disse rutinene kommer på plass, vil mange sykkeleiere kunne falle for fristelsen å beholde både erstatning og sykkel.

Oppsummering

Over halvparten av nyere hittede DBS-sykler blir utlevert til eier eller forsikringsselskap. Omtrent halvparten av nyere hittede DBS- sykler er politianmeldt. Tre av fire politianmeldte hittesykler utleveres til eier eller forsikringsselskap, og vi kan anta at andelen er tilsvarende for hittesykler som er identifisert gjennom Falken Sykkelregister. Andel identifiserte hittesykler som utleveres er omtrent uendret uansett sykkelens alder. Antall utleverte sykler vil øke når flere sykler registreres i Falken Sykkelregister.

Effekt av to ukers karantene fra erstatningskrav til utbetaling

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Wed May 21 14:28:34 MET DST 2003