Tid fra sykkeltyveri til innlevering på hittegods

Treffprosent Falken Sykkelregister - teoretiske betraktninger

Politibetjent Roger Finstad ved Majorstua politistasjon har foreslått at forsikringsselskapene bør vente med erstatningsutbetalingen. Denne undersøkelsen er foretatt for å beregne effekten av karantenetid av ulike lengde. En karantenetid på tre uker ikke vil redusere antall erstatningsutbetalinger i vesentlig grad.

Bakgrunn

Falken AS anslår at det stjeles 100.000 sykler i Norge hvert år. Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) anslår at hittegods årlig får inn 10.000 sykler. Dette betyr at 10% av syklene som blir stjålet senere innbringes som hittegods. Spørsmålet er om forsikringsselskapene kan redusere antall erstatningsutbetalinger ved å øke tiden fra tyveritidspunkt til erstatningsutbetaling.

Metode

Falken AS håndterer omtrent en tredel av hittesyklene i Norge. I 1997 håndterte Falken AS totalt 3.360 hittesykler. Av disse er 1.200 DBS-sykler med fortløpende rammenummer, og AISSM har tidligere beregnet gjennomsnittlig alder på en hittesykkel med utgangspunkt i dette materialet. I denne undersøkelsen har vi tatt for oss 583 DBS-sykler med fortløpende rammenummer produsert i tiden 1990-1997. Av disse var 261 (45%) politianmeldt, og tid fra tyveri til hittegods er beregnet for disse syklene.

Resultater

Det var stor spredning i materialet, fra 0 (samme dag) til 1.331 dager (3,6 år). Gjennomsnitt er 183 dager (6 mnd), median 48 dager. Det vil si at over halvparten av syklene kommer inn i løpet av syv uker etter tyveritidspunktet, mens noen sykler kan være på avveier i flere år. Omtrent en tredel av hittesyklene ble innlevert innen tre uker etter tyveriet, og 25% ble innlevert innen 10 dager.

Diskusjon

Median tid fra tyveri til politianmeldelse og registrering i STRASAK er 6 dager. Da selskapene krever bekreftelse på politianmeldelse før erstatningsutbetaling, vil det ofte gå mer enn 10 dager fra tyveri til erstatningsutbetaling. Ved å innføre en karantene på tre uker mellom tyveritidspunkt og erstatningsutbetaling, vil man kunne øke andel hittede sykler fra 25% til 36%, som tilsvarer 2,5% til 3,6% av de erstattede syklene. Dette er en absolutt økning på 1,1%. For de resterende 98,9% av erstatningssakene vil tre ukers karantene være uten effekt.

Konklusjon

AISSM vil ikke anbefale forsikringsselskapene å innføre tre ukers karantene. Vanlig treghet i systemet vil være tilstrekkelig for å fange opp 25% av hittesyklene. Med syv ukers karantene vil halvparten av hittesyklene være gjenfunnet, men 95% av kundene vil ha en resultatløs ventetid.

Treffprosent Falken Sykkelregister - teoretiske betraktninger

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sat Jun 19 14:28:34 MET DST 1999