Treffprosent Falken Sykkelregister
- teoretiske betraktninger

Dokumentasjon av tall fra AISSM

Innledning

I statusrapporten fra Rådsgruppen 12.02.99 er det gjengitt viktige karakteristika for Falken Sykkelregister. Det står at antall gjenfundne sykler pr 31.12.98 er 2.800 og antall gjenfundne sykler i 1998 er 1.000. Vi vil nå prøve å beregne hvor mange hittesykler vi kan forvente vil bli identifisert i 1999. De steder Falken selv har hittegodsfunksjonen, vil hittesykler først bli kontrollert mot Falken Sykkelregister og deretter mot STRASAK. Der Falken ikke har hittegodsfunksjonen, vil hittesyklene som regel bli kontrollert mot STRASAK først. Senere vil Falken få tilsendt liste og bare kontrollerer de sykler som ikke er blitt identifisert ved hjelp av STRASAK. Det er dessverre en del hittegodskontorer som ikke har rutiner for innsending av lister til Falken. Dette fører til at det blir identifisert færre sykler.

Modell for beregning

Hittegods håndterer totalt 10.000 hittesykler årlig. Falken håndterer en tredel gjennom sine lokalstasjoner, Falken får tilsendt lister på en tredel, og en tredel av syklene blir ikke kontrollert mot Falken.

Det er 2 millioner sykler på norske veier hvert år. Falken har registrert 600.000, og 500.000 av disse er fremdeles er i bruk. Dette gir en registreringsandel på 25%.

Politiet mottar årlig 25.000 anmeldelser av totalt 100.000 sykkeltyverier. Da tradisjonelt halvparten av anmeldelsene er mangelfulle eller feilaktige, har STRASAK tradisjonelt gitt treff i 12,5% av tilfellene. Etter at Falken Sykkelregister har fått et signifikant antall registreringer, og antall feilregistreringer halveres for de registrerte syklene, vil treffprosenten til STRASAK gå noe opp. Med 25.000 anmeldelser vil 6.250 (25%) også være registrert i Falken mens 18.750 (75%) ikke er registrert. Av de 6.250 syklene som er registrert i Falken, vil 4.688 (75%) være korrekt registrert i STRASAK mens det av de 18.750 syklene som ikke er registrert i Falken vil være 9.375 (50%) som er korrekt registrert i STRASAK. Antall korrekt registrerte anmeldte sykkeltyverier i STRASAK har derfor steget fra 12.500 (12,5%) til 14.063 (14,1%) (4.688 + 9.375). Andel korrekt registrete i STRASAK etter kontroll mot Falken vil være det samme som før Falken Sykkelregister ble opprettet, 12,5%. Andel hittesykler registrert i Falken Sykkelregister etter kontroll mot STRASAK vil være 23,4% (25% - (14,1% - 12.5%)) da de syklene som er årsaken til bedre registrering i STRASAK på grunn av at de er registrert i Falken Sykkelregister, vil lukes ut av STRASAK før de blir kontrollert mot Falken Sykkelregister.

Før:

10.000 hittesykler, 12,5% treff i STRASAK, 1.250 sykler identifisert.

Nå:

10.000 hittesykler: Det vil si at antall identifiserte sykler teoretisk har økt fra 1.250 (12.5%) da alle hittesyklene utelukkende ble kontrollert mot STRASAK til 2.756 (27,6%) (1.146 + 1.140 + 470) på grunn av Falken Sykkelregister. Ifølge modellen har 1.506 (2.756 - 1.250) sykler har blitt identifisert som følge av Falken Sykkelregister enten direkte eller indirekte gjennom bedre registreringer i STRASAK. Falken har identifisert 1.503 (833 + 670) sykler mens politiet har identifisert 1.253 (313 + 470 + 470) sykler.

Oppsummering av modell

Ifølge den teoretiske modellen kan det nå identifiseres dobbelt så mange sykler som det politiet klarte ved hjelp av STRASAK alene. Totalt sett ble 27,6% av hittesyklene identifisert. Denne andelen vil stige enda mer etterhvert som stadig flere sykler blir registrert i Falken Sykkelregister og når Falken får flere hittegodskontorer til å sende inn lister.

Alternativ modell

Av de 500.000 registrerte syklene som fremdeles er i bruk, vil 25.000 (5%) bli stjålet i løpet av et år. Politiet vil motta anmeldelser for 6.250 (25%) og registrere 4.688 (75%) korrekt i STRASAK. Omtrent 2.500 (10%) vil bli gjenfunnet.

Av 2.500 registrerte hittesykler

Totalt vil 1.822 (833 + 156 + 677 + 156) identifiseres. Dette utgjør 73% av alle de registrerte hittesyklene. Falken har identifisert 1.510 (833 + 677) og politiet 312 (156 + 156) sykler. Totalt vil 677 (27%) ikke bli identifisert på grunn av manglende innsending av lister til Falken.

Ikke-registrerte sykler

Av de 1,5 millioner sykler som ikke er registret i Falken Sykkelregister, vil 75.000 (5%) stjeles. Av disse politianmeldes 18.750, og totalt 7.500 havner på hittegods, men bare 1.875 av disse er politianmeldt. Da STRASAK har 50% feil og mangler når uten hjelp fra Falken Sykkelregister, vil 938 sykler bli identifisert. Dette er 50% av de politianmeldte syklene som havner på hittegods, men bare 12,5% av de 7.500 stjålne ikke-registrerte syklene som havner på hittegods.

Konklusjon

Til sammen vil 100.000 sykler bli stjålet, 10.000 havne på hittegods, og 2.760 (1.822 + 938) bli identifisert. Det vil si at 27,6% av hittesyklene blir identifisert. Dette tallet er det samme som det vi fikk i den opprinnelige modellen. Uten sykkelregisteret ville 1.250 hittesykler blitt identifisert og sykkelregisteret har derfor gitt en økt antall identifiserte hittesykler med 1.510 (2.760 - 1.250). Falken Sykkelregister har på teoretisk grunnlag gitt en fordobling i antall identifiserte hittesykler uansett hvilken av disse to modellene som brukes. I praksis viser tall fra Falken at de identifiserte 1.000 hittesykler i 1998. Det teoretisk anslaget i modellene kan derfor passe bra med hva man kan forvente av treff i 1999.

Dokumentasjon av tall fra AISSM

Til innholdsfortegnelse

Tilbake til AISSM.


Last modified: Thu Feb 18 14:28:34 MET DST 1999