Om Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min!

Mål for AISSM

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon som ble opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge.

Bakgrunn

Falken AS anslår at det stjeles 100.000 sykler hvert år. Beregninger viser at en av ti sykler i Norge er tyvegods. Det ble i 1999 anmeldt 22.404 sykkeltyverier til politiet. Dette utgjør 30% av alle simple tyverier. Forsikringsselskapene erstattet i 1998 totalt 16.662 sykler med et samlet beløp på 63 millioner kroner.

Fra brukstyveri til vinningsforbrytelse

For 20 år siden var de fleste tyverier av sykkel brukstyverier. Nå ser det ut til at flertallet av sykkeltyveriene er vinningsforbrytelser. Syklene representerer store verdier, og kombinert med lav risiko for å bli tatt, er sykkeltyverier fristende for ungdom og arbeidsledige. Enkelte narkomane finansierer sitt stoffmisbruk ved å stjele sykler, og mer organiserte kjeltringer kjører rundt med varebil på kvelds og nattetid, knekker låsene med boltekutter og laster syklene inn i bilen.

Sykler er lett omsettelige. Mange sykler selges på gata eller gjennom venner og bekjente. Enkelte sykler transporteres til andre deler av landet, eller byttes mot smuglersprit med mannskap på utenlandske båter. Kjøper risikerer lite da politiet sjelden kontrollerer sykler. Noen ganger males sykkelen sort og rammenummeret slipes bort for at det skal bli vanskeligere for eieren å gjenkjenne sykkelen. Det blir dessuten vanskeligere for politiet å dokumentere hvor sykkelen kom fra. Det hender at dyrere offroadsykler slaktes.

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min!

Våren 1994 opprettet noen studenter ved Universitetet i Tromsø en gruppe for å gå til aksjon mot sykkeltyveriene. De var lei av at studentene ble frastjålet dyre sykler fra studenthybler og universitetsområdet. De første aksjonene gruppen gjennomførte, bestod i å utplassere dyre offroadsykler på steder som var utsatte for tyverier. De la seg i skjul i nærheten av syklene, hadde fotoutstyr, internt samband og mobiltelefon slik at de kunne varsle politiet dersom noen prøvde å stjele syklene. Det ble aldri tatt noen tyver på fersk gjerning, men mediaoppslag førte til at antall sykkeltyverier gikk ned i Tromsø.

Forebyggende arbeid

Aksjonsgruppen har også jobbet forebyggende. De har formidlet informasjon om sikrere låsing av sykkel, gitt informasjon om ulike låstyper, arbeidet for utplassering av flere og bedre sykkelstativer, og oppfordret alle til å registrere sykkelen sin i Falken Sykkelregister. De har hatt flere aksjoner sammen med politiet, Falken og Storebrand der de stoppet alle syklister, kontrollerte rammenummeret på sykkelen mot politiets straffesaksregister (STRASAK) og tilbød gratis registrering i Falken Sykkelregister.

Etter initiativ fra Aksjonsgruppen ble det knyttet et tettere samarbeid mellom Troms politikammer og Falken i Tromsø. Alle hittede sykler i Tromsø blir nå kontrollert både mot STRASAK og Falken Sykkelregister.

Utvikling

Det første året ble Aksjonsgruppens arbeid konsentrert om Tromsø. I løpet av høsten 1994 begynte gruppen også å se på situasjonen i resten av landet. De var spesielt opptatt av hvordan politiet kan få bedre kontroll med sykkeltyverier, heleri av sykkel og hvordan politiet lettere kan finne tilbake til eiere av hittede sykler. Gjennomgang av registreringer i STRASAK viser at bare halvparten av sykkeleierne kan identifiseres ved å bruke godsnummer som søkebegrep. Når en av fire melder tyveri av sykkel betyr dette at en av åtte stjålne sykler kan identifiseres ved hjelp av STRASAK.

Falken Sykkelregister

Aksjonsgruppen skjønte at Falken Sykkelregister ville være et viktig verktøy i kampen mot sykkeltyverier. Dersom registeret kunne fungere tilsvarende bilregisteret (AUTOSYS) slik at hver eneste sykkel var registrert med eier, ville politiet få bedre kontroll over syklene. Aksjonsgruppen begynte høsten 1994 arbeidet for å få flere sykler registrert. Første målgruppe var forsikringsselskapene. Målet var at alle erstattede sykler skal registreres i sykkelregisteret. Ved hjelp av brev, fakser, utallige telefonsamtaler til selskapene, Norges Forsikringsforbund og Falken, ble de nødvendige rutinene etablert. Norges Forsikringsforbund nedsatte høsten 1997 en egen arbeidsgruppe som skal effektivisere Falken Sykkelregister. Aksjonsgruppen fungerer som rådgiver for denne gruppen. I januar 2000 var 700.000 sykler registrert, og dette utgjør over 30% av landets to millioner sykler.

Politiet

Aksjonsgruppen utarbeidet våren 1995 et notat som det Kriminalitetsforebyggende Råd i Justisdepartementet sendte ut til sine politikontakter for å gjøre politiet oppmerksom på Falken Sykkelregister. En del politikamre sender nå faks til Falken med oversikt over hittede sykler. Syklene blir kontrollert mot sykkelregisteret, Falken varsler eier og gir politiet tilbakemelding. En undersøkelse Aksjonsgruppen gjennomførte januar 1996 viste at omtrent halvparten av de hittede syklene ved landets 54 politikamre kontrolleres mot Falken Sykkelregister. Aksjonsgruppen har i ettertid arbeidet for at enda flere kamre skal sende lister til Falken, og dette arbeidet er nå blitt overtatt av Falken selv. På sikt skal politiet få on-line forbindelse med Falken Sykkelregister, og Falken har hatt møter med Politiets Datatjenester om dette.

Forhandlere

Falken har inngått en del avtaler med ulike sykkelforhandlere. Målet er at alle sykler automatisk skal bli registrert ved salg. Fra høsten 1997 har omtrent 40% av alle solgte sykler blitt registrert av forhandler. Falken arbeider for å etablere flere avtaler.

Kortsiktige prosjekter

Aksjonsgruppen har jobbet målrettet med langsiktige prosjekter, men de har også engasjert seg i flere mindre saker. Aksjonsgruppen har vært medvirkende til at sykkeltyver og helere har blitt tatt av politiet i Tromsø. De har assistert Falken i Tromsø med å spore opp flere eiere av hittede sykler enn de som identifiseres gjennom vanlige rutiner. Erfaringene fra både langsiktige prosjekter og andre engasjementer har blitt godt dokumentert og delt med politiet, hittetjenesten, Falken Sykkelregister, Norges Forsikringsforbund, og andre interesserte. Gjennom media har informasjon blitt videreformidlet til folk flest.

Resultater

Antall anmeldte sykkeltyverier i 1999 er det laveste på hele 90-tallet. Det kan være flere årsaker til dette. Falken Sykkelregister og tyveriforebyggende arbeid fra forsikringsselskapenes side er mulige forklaringer. Den største nedgangen er imidlertid i de større byene hvor politiet har fokusert på sykkeltyveriene. Aksjonsgruppen har vært behjelpelig med bakgrunnsmateriale for flere av sykkeltyveriprosjektene. Det er også kommet sikrere sykkellåser på markedet, og det er nettopp i de større byene det er aktuelt å kjøpe sykkellåser som ligger høyere i pris. Selv om det har vært en nedgang i antall anmeldte sykkeltyverier, er det fremdeles altfor mange sykler som stjeles. Aksjonsgruppen vil derfor fortsette sitt arbeid for å redusere antall sykkeltyverier.

Mål for AISSM

Tilbake til AISSM.


Last modified: Man May 1 07:15:19 MET DST 2000