AISSM rapport vår 1995

AISSM rapport høst 1995

Innledning

Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! har holdt et høyt aktivitetsnivå denne våren. Siden gruppen ble opprettet for litt over et år siden, har vi fått stadig større erfaring med arbeid for å begrense antall sykkeltyverier.

Politiet i Tromsø

Etter initiativ fra Aksjonsgruppen har politiet etablert rutiner med den lokale Falkenstasjonen som har hittefunksjon for sykler. Utskrift fra det lokale hitteregisteret blir hver 14. dag oversendt politikammeret for å undersøke om hittede sykler tidligere har anmeldt stjålet. Dette har ført til at flere sykler, selv om den ikke var registrert i Falkens sykkelregister, har blitt koblet til eier.

Politiet i Tromsø holdes løpende informert om virksomheten til Aksjonsgruppen. Politiet deltok også i år på en stand hvor forbipasserende syklister ble stoppet og kontrollert. Uni Storebrand og Falken var også med på denne aksjonen, og kunne tilby gratis registrering i Falken sykkelregister. Denne aksjonen ble omtalt i avisen Tromsø.

Falken i Tromsø

AISSM har et nært samarbeid med Falken i Tromsø. De har vært behjelpelige med kontroll mot sykkelregisteret, og aksjonsgruppen har bidratt til å finne frem til enda flere eiere av sykler Falken har hittet.

Sykkelforhandlerne i Tromsø

Aksjonsgruppen har informert de ulike forhandlerne i Tromsø om Falken sykkelregister, og sørget for distribuering av Falken registreringsblanketter til forhandlerne i den grad Falken lokalt har sviktet. Noen av forhandlerne informerer om sykkelregisteret ved salg av sykkel. Aksjonsgruppen har gjennom forhandlerne også sendt ut tilbud om registrering i Falken sykkelregister til nye sykkeleiere. Responsen har vært stor. Sykkeleiere som har fått tilsendt ferdigutfylt Falkenblankett har benyttet tilbudet i 30% av tilfellene.

Etter initiativ fra AISSM har flere av forhandlerne begynt å sende inn garantibevis til DBS-sykler som medfører gratis registrering i Falken sykkelregister.

Uni Storebrand i Tromsø

Uni Storebrand har støttet aksjonsgruppen økonomisk ved å dekke alle nødvendige utgifter. Våre forslag til rutiner mellom Uni Storebrand og Falken har stort sett blitt videresendt Uni Storebrand sentralt, men enkelte prosedyrer gjennomføres nå lokalt. Dette gjelder spesielt i forhold til erstatningsoppgjør etter sykkeltyverier. Statistikken viser en nedgang i antall utbetalinger parallelt med nedgangen i antall tyverier på Tromsøya.

Aksjoner i Tromsø

Årets første aksjon var en kontroll av sykler på universitetet. Vi leste av rammenummer og undersøkte med politiets godsregister for å avsløre tyvegods. For å evaluere respons på tidligere registreringsaksjoner på universitetet, undersøkte vi også mot Falken sykkelregister hvor mange som var registrert.

Vi har også hatt en aksjon i sentrum hvor vi overvåket utplasserte sykler i øvre prisklasse. Syklene var forsvarlig låst, og vi ønsket å se om noen prøvde å stjele dem. Denne aksjonen fikk omtale på NRK P3 sin morgensending og dessuten en lokalsending samme dag.

Aksjonsgruppen foretok en kontroll- og registreringsaksjon på Kongsbakken videregående skole. Lister over sykler ble overlevert politiet med tanke på matching mot anmeldelser.

Tidenes største registreringsaksjon ble gjennomført på universitetet. Vi leste av ramme- nummer på samtlige sykler på universitetsområdet, og fylte ut registreringsblanketter som ble klister på syklene.

Vi har også foretatt en holdningsaksjon blant ungdommer i et belastet miljø. Vi syklet til Kroken ungdomsklubb, og kom i kontakt med ungdommen. Vi foretok enkle reparasjoner av sykler på stedet, og vi informerte om straffereaksjoner ved sykkeltyveri samt Falken sykkelregister.

Universitetet i Tromsø

Tidligere initiativ om flere og sikrere parkeringsplasser for sykkel har ført til at universitetet velger stativer som er utformet slik at både hjul og ramme kan låses fast. Vi har også etter forespørsel laget et notat om sykkelparkering, antall plasser, plassering og utforming av nye sykkelstativer ved MH-bygget.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

En spesialkjøring vi bestilte fra SSB over antall anmeldte sykkeltyverier i Troms politidistrikt viste en nedgang i antall tyverier fra 1993 til 1994. Nedgangen var spesielt tydelig i Tromsø sentrum, og Tromsøya generelt hadde også en klar nedgang. Dette førte til mediautspill, og informasjon om at aksjonsgruppens arbeid hadde ført til resultater ble formidlet gjennom NRK P3, NRK Nordnytt samt avisene Tromsø og Nordlys, og sykkelbladet På Sykkel.

Kriminalforebyggende råd i Justisdepartementet

Undersøkelser aksjonsgruppen har foretatt viser at det mange steder i landet ikke har eksistert et formålstjenlig samarbeide mellom politi og hittegodstjenesten for sykler. Der Falken har hittefunksjon for politiet, har syklene blitt kontrollert mot Falken sykkelregister, men ikke alltid mot politiets godsregister over anmeldte sykkeltyverier. Dette ble påpekt i et notat som var adressert til kriminalforebyggende råd. KRÅD sendte dette videre til landets 54 politikamre sammen med et brev der rutinene beskrevet i notatet anbefales. Initiativet fikk mediadekning i Aftenposten, NRK P3 og sykkelbladet På Sykkel.

Norges Forsikringsforbund

Vi tok sist år initiativ overfor forsikringsselskapene der vi anbefaler dem å registrere savnede/erstattede sykler som tidligere ikke er registrert, i Falken sykkelregister. Aksjonsgruppen mente dette var viktig fordi vi synes det var riktig at selskapene fikk beskjed dersom sykkelen ble funnet. Et annet moment er at registrering vil gi en bedre kontroll over savnede sykler, og kjøpere av tyvegods vil løpe en større risiko for å bli avslørt. Aksjonsgruppen har fått positiv respons fra Samvirke forsikring, og Norges Forsikringsforbund holder nå på å utarbeide et rundskriv til alle forsikringsselskapene der våre forslag anbefales. Flere av selskapene har allerede opprettet on-line forbindelse med Falken sykkelregister.

Falken sykkelregister sentralt

AISSM har hyppig kontakt med Falken sykkelregister sentralt. Vi utveksler informasjon om register- og sykkeltekniske data. Aksjonsgruppen kommer stadig med nye forslag om rutiner og samarbeid med andre institusjoner for å gjøre Falken sykkelregister så funksjonelt som mulig.

Øglænd sykkelfabrikk

Øglænd og Falken har en samarbeidsavtale som gjør at de fleste DBS-sykler får gratis registrering i Falken sykkelregister. Aksjonsgruppen har avslørt en del sykkelforhandlere som ikke har hatt rutiner for innsending av garantikort til DBS. Manglende innsending resulterer i at disse syklene ikke blir registrer. Dette har vi påpekt overfor øglænd.

Øglænd har via sitt kunderegister kunne opplyse Falken om navn på forhandler slik at Falken har kunnet kontakte denne i tilfeller hvor nyere DBS-sykler ikke har vært registrert i Falken sykkelregister. Dette har ført til at forhandleren ved å se i sine papirer, har funnet frem til eier.

Prioriterte mål for høsten 1995

Arbeide for

Langsiktige mål

Arbeide for

AISSM rapport høst 1995

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:28:34 MET DST 1997