AISSM årsrapport 2000

Tall og fakta om sykkeltyverier


Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! (AISSM) er en idealistisk organisasjon opprettet av studenter ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hovedmålet er å redusere antall sykkeltyverier i Norge. AISSM har i 2000 fokusert mest på Falken Sykkelregister, men også hatt samarbeid med forsikringsbransjen og politiet, kommet med en del mediautspill samt gjennomført lokale aksjoner.

Resultater

Antall politianmeldte sykkeltyverier var 21.464 i 2000. Dette er lavere enn noen gang på 90-tallet. I toppåret 1995 ble det politianmeldt 26.577 sykkeltyverier og antall tyverier er etter dette blitt redusert med omtrent 1.000 sykler i året, eller med totalt 19 prosent.

Årsaken til nedgangen på landsbasis kan delvis forklares ut fra større registrering i Falken Sykkelregister og økt bruk av forsikringsgodkjente sykkellåser. Politiet i Oslo, spesielt Majorstua politistasjon har fokusert på sykkeltyveriproblematikken og forklarer mye av nedgangen i Oslo. Det er også mulig at det har skjedd en vridning av kriminalitet fra sykkeltyverier og innbrudd til tyveri av mobiltelefoner og ran. Når det gjelder simple tyverier totalt, viser statistikken en økning på 30 prosent fra 76.398 tyverier i 1995 til 98.995 tyverier i 2000.

Rådsgruppen i Finansnæringens Hovedorganisasjon

Denne gruppen består av medlemmer fra politiet, forsikringsbransjen, Sykkelrådet og Falken Sykkelregister. De vurderer og utarbeider tiltak og rutiner som kan redusere antall sykkeltyverier og sørge for at flere hittesykler blir tilbakeført til eieren. Falken Sykkelregister har nå overtatt sekretariatsfunksjonen for Rådsgruppen, og Falken har tatt større ansvar for utviklingsarbeidet. AISSM holdes løpende orientert om arbeidet i Rådsgruppen, og vi kommer ofte med innspill til saker som blir behandlet.

Falken Sykkelregister

Pr 01.01.2001 er 800.000 sykler registrert i Falken Sykkelregister. Dette utgjør 40% av landets to millioner sykler. Hele sykkelregisteret er nå lagt på en SQL-plattform med Web-grensesnitt. Det vil si at alle samarbeidspartnere kan koble seg mot sykkelregisteret uavhengig av datasystem så lenge de har tilgang på Internett. Hittegodsløsningen var ikke på plass i 2000, men denne blir implementert i løpet av første kvartal 2001. Det vil da bli mulig også for Viking og andre aktører som har hittegodsfunksjon av sykler for politiet, å bruke hittegodsløsningen. Falkens lokalstasjoner håndterer pr. i dag omtrent 3.500 hittesykler årlig. Det er håp om at samtlige av landets 10.000 hittesykler som kommer inn til hittegods hvert år vil kunne legges inn i systemet dersom Falken får med seg alle involverte.

 

AISSM er blitt brukt som konsulent for Falken i jobben med å utforme hittegodsløsningen og kvalitetssikre registreringen av rammenummer i sykkelregisteret. På oppdrag fra Falken har vi foretatt en undersøkelse for å dokumentere effekten av Falken Sykkelregister. Denne undersøkelsen viser at sykler som er registrert i Falken Sykkelregister blir raskere tilbakelevert til eier.

Andre prosjekter

AISSM har også i 2000 gjennomført noen "Lås sykkelen din!" aksjoner i Tromsø sentrum, på Universitetet og på Regionsykehuset i Tromsø. Det virker som om tidligere aksjoner har hatt en effekt, for det er stadig flere som låser sykkelen slik vi anbefaler. Det var en som kommenterte at hun nå nesten får dårlig samvittighet dersom hun ikke får låst sykkelen sin fast.

Vi fortsetter arbeidet med å evaluere sykkellåser, og Web-sidene våre inneholder nå totalt 12 tester av sykkellåser. Vi har også blitt brukt som konsulent for en ny test av sykkellåser i regi av bladet "På Sykkel" som vil komme på trykk i løpet av våren 2001.

Bruk av media

AISSM arbeider aktivt for å spre informasjon om sykkeltyverier og forebyggende tiltak. Vi har i 2000 hatt artikler i avisene Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Nordlys, Tromsø, Østlendingen og Tønsberg Arbeiderblad. I noen tilfeller er mediaoppslagene resultat av pressemeldinger, men stadig oftere blir AISSM kontaktet fordi journalister leter på Internett etter bakgrunnsinformasjon ved sykkelrelaterte saker, og finner Web-siden vår.

 

AISSM i år 2000

Vi vil fortsette vårt arbeid for å redusere antall sykkeltyverier. Det er planlagt en del konsulentarbeid for Falken Sykkelregister. Det jobbes med at samtlige sykler automatisk skal bli registrert i Falken Sykkelregister ved salg slik at enhver sykkel kan kobles til sin eier, men dette arbeidet tar tid på grunn av mange aktører. Forsikringsselskapene har nå varslet at det vil komme forsikringskrav om at en sykkel skal være registrert i Falken Sykkelregister for at det skal utbetales erstatning etter tyveri. AISSM foreslår i tillegg at en sykkel skal være fastlåst med en forsikringsgodkjent (FG-godkjent) sykkellås. Undersøkelser viser at disse tiltakene kan halvere antall sykkeltyverier.

Tall og fakta om sykkeltyverier

Tilbake til AISSM.


Last modified: Wed Mar 7 14:28:34 MET DST 2001