Hva forsikringsselskapene kan gjøre

Om AISSM


  1. Registrere alle sykler de erstatter i Falken Sykkelregister.

  2. Innføre krav om at en sykkel skal være registrert for at den skal kunne erstattes.

  3. Gi tilbud om kjøp av forsikringsgodkjent (FG- godkjent) sykkellås når en sykkel erstattes.

  4. Gi forsikringsfordeler ved bruk av FG-godkjent sykkellås.

  5. Kreve original kvittering med maskinskrevet kassalapp.

  6. Ikke utbetale penger, men gi kunden rekvisisjon til kjøp av ny sykkel.

Dokumentasjon er politiets største problem

Politiet er klar over at det stjeles mange sykler. De finner ofte sykler som er stjålet, men problemet er å dokumentere at sykkelen stammer fra en straffbar handling. Gjennomgang av politiets straffesaksregister (STRASAK) viser at bare halvparten av anmeldelsene av sykkeltyveri er registrert med korrekt rammenummer (godsnummer). Dette betyr at bare halvparten av de politianmeldte syklene kan identifiseres ved å bruke rammenummer som søkebegrep. Når en av fire politianmelder tyveri av sykkel, vil det si at politiet bare kan dokumentere at en av åtte stjålne sykler faktisk er stjålet.

Politiet i Stavanger fortalte at de før jul tok beslag i åtte stjålne sykler hjemme hos en gammel kjenning. De klarte bare å dokumentere at to av syklene var stjålet. På grunn av bevisets stilling fikk kjeltringen tilbake de seks andre syklene med rettens velsignelse. Dette gjorde at han kunne betale boten han fikk for å stjele de to første syklene ved å selge de seks andre.

Løsningen på problemet er å registrere samtlige sykler i Falken Sykkelregister. På denne måten kan enhver sykkel identifiseres og kobles til sin eier. Dette vil gjøre det vanskelige å omsette stjålne sykler, og politiet vil få bedre kontroll. Beregninger viser at en av ti sykler på landsbasis er tyvegods. Når politiet bare avslører en av åtte sykler, må de i en generell sykkelkontroll sjekke 80 sykler før de finner en sykkel de kan dokumentere er stjålet.

På landsbasis er omtrent 30% av syklene registrert i Falken Sykkelregister. Når en sykkel er registrert er ikke lenger politiet avhengig av at tyveriet er politianmeldt og oppført i STRASAK med korrekt rammenummer for å kunne avsløre at personen som sykler på sykkelen ikke er sykkelens rette eier. Forsikringsselskapene gir i dag inntil kr 1.000,- i reduksjon i egenandelen på forsikringsoppgjøret dersom en sykkel er registrert i Falken Sykkelregister. Det viser seg imidlertid at denne gulroten ikke er nok til å få alle til å registrere sykkelen sin. Mange vet ikke engang at det eksisterer et landsomfattende sykkelregister, og enda færre er klar over at prisen er lav (kr 45,- for tre år) og at alle forsikringsselskaper gir forsikringsfordeler for registrerte sykler.

Registrere alle sykler som erstattes

Siden bare 30% av syklene som erstattes av selskapene er registrert i Falken Sykkelregister, vil det si at selskapene har dårlig kontroll over de resterende 70%. Selv om en sykkel må være politianmeldt for å bli erstattet, forekommer det så mange feil i politiets Straffesaksregister (STRASAK) at det er ønskelig at syklene blir registrert i et register hvor det blir foretatt kvalitetssikring for å sikre at nummeret er korrekt registrert. På denne måten øker risikoen for personer som kjøper stjålne sykler, flere hittesykler blir identifisert som forsikringsselskapets eiendom og færre forsikringstakere vil kunne falle for fristelsen å beholde både erstatning og sykkel.

Innføre krav om at en sykkel skal være registrert for at den skal kunne erstattes

Det er et problem at ikke alle sykler er registrert i Falken Sykkelregister. Dersom alle sykler er registrert, kan enhver sykkel kobles til sin eier ved hjelp av rammenummeret. Dette vil gjøre det vanskeligere å omsette stjålne sykler. Siden bare 30% av syklene er registrert pr. i dag, er det ingen tvil om at krav om registrering vil redusere antall erstattede sykler dramatisk. En plutselig innføring av dette kravet vil imidlertid utløse et ramaskrik fra alle de som ikke har registrerte syklene sine. Derfor må kravet innføres på en skånsom måte, f.eks at kravet gjelder sykler solgt fra og med år 2000. Samtidig må det etableres flere avtaler med forhandlerne slik at alle syklene automatisk blir registrert ved salg.

Sende ut tilbud om kjøp av FG-godkjent sykkellås ved erstatning av sykkel

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har laget en liste med omtrent 50 FG-godkjente sykkellåser. En del forsikringsselskaper selger slike sykkellåser. Det reklameres en del for disse produktene, men problemet er at folk bare er interessert i denne informasjonen når de faktisk trenger en sykkellås. Omtrent 80% av de som kjøper sykkel kjøper samtidig lås. Det er derfor nesten umulig å selge en FG-godkjent lås til en person som allerede har kjøpt seg sykkel fordi han samtidig har kjøpt seg en lås han tror er god nok. Når en sykkel er blitt stjålet, vil de fleste kjøpe ny sykkel og ny lås. I denne situasjonen er kunden spesielt interessert i å kjøpe seg en lås som kan hindre tyveri av den nye sykkelen, og dersom forsikringsselskapet anbefaler en lås, så vil denne anbefalingen veie tungt. Låsene som formidles gjennom forsikringsselskapene selges til en rimelig pris. Dette gjør at kunden får kjøpt seg en sikrere lås til en lavere pris enn det han ville gjort i sportsbutikken.

Gi forsikringsfordeler ved bruk av FG-godkjent sykkellås

I dag er det nesten ingen som tar hensyn til FG-ordningen fordi forsikringsselskapene ikke gir noen forsikringsfordeler ved bruk av FG-godkjent sykkellås. Når det gjelder motorsykler får kundene i Gjensidige 10% lavere premie på motorsykkelforsikringen ved bruk av FG-godkjent motorsykkellås. Det ville vært gunstig hvis kundene fikk f.eks kr 500,- lavere egenandel dersom sykkelen var fastlåst med en FG-godkjent sykkellås. Erfaringene fra Danmark viser at bruk av forsikringsgodkjent sykkellås har enda større effekt for å redusere antall sykkeltyverier enn registrering i det danske sykkelregisteret. De ekstra utbetalingene på grunn av redusert egenandel ville ikke bli så store da det i dag er mindre enn 10% av syklene som er fastlåst med FG-godkjent sykkellås. Dersom dette tiltaket gjennomføres samtidig som sykkelforhandlerne anbefaler sine kunder FG-godkjent sykkellås, vil andelen sykler som var låst med skikkelige låser stige, og antall sykkeltyverier synke.

Kreve original kvittering med maskinskrevet kassalapp

De fleste forsikringsselskapene erstatter i dag sykkel selv om kunden har mistet kvitteringen. På den måten kan ikke selskapet vite om sykkelen har eksistert i det hele tatt. Enkelte selskaper ber kundene om en prisbekreftelse på hva en tilsvarende sykkel koster i dag. Dersom noen som har blitt frastjålet en DBS Kilimanjaro, må de få en prisbekreftelse på hva en DBS Kilimanjaro koster. Problemet er at det finnes DBS Kilimanjaro sykler i nesten alle prisklasser. Kunden kan da peke på den dyreste og si at forhandleren skal skrive prisbekreftelse på den sykkelen. På denne måten får de utbetalt mer penger fra forsikringsselskapet enn det de hadde krav på. For å redusere dette problemet kan selskapene f.eks innføre en lavere øvre sumbegrensning, f.eks kr 4.000,- for sykler kunden ikke kan fremskaffe kvittering på.

Det er imidlertid stort sett ikke så stort problem for kunden å få kopi av original kvittering selv om han har rotet bort sin egen. Forhandleren har plikt til å oppbevare kopi av kvitteringen i 10 år av regnskapstekniske årsaker. Dersom kunden vet omtrent når han kjøpte sykkelen sin, går det stort sett greit å bla tilbake i kvitteringsboken.

Et annet problem for forsikringsselskapene er at sykler alltid er på tilbud. En sykkel som veiledende (villedende) kostet kr 7.000,- kan selges på tilbud til kr 4.000,-. Selv om egenandelen er kr 2.000,- vil eieren tjene kr 1.000,- dersom sykkelen blir stjålet. Dette er dårlig motivasjon for å få eieren til å passe godt på sykkelen sin slik at den ikke blir stjålet.

Enkelte tvilsomme forhandlere gir kunden to kvitteringer når han kjøper sykkel. En med veiledende pris som kunden skal gi til selskapet dersom sykkelen blir stjålet, og en kvittering med den faktiske prisen kunden betalte. De fleste forhandlere stifter kassalappen den håndskrevne kvitteringen, og siden det er vanskeligere å tukle med en kassalapp enn håndskrevne kvitteringer (som f.eks kan tilbakedateres), bør selskapene kreve original kvittering og kassalapp.

Ikke utbetale penger, men gi kunden rekvisisjon til kjøp av ny sykkel

Enkelte tvilsomme ungdomsmiljøer har noen metoder for å få penger til å oppgradere sykkelen. En ungdom kan få en kamerat til å "stjele" sykkelen sin. Så får han utbetalt forsikringspenger og sammen med pengene kameraten fikk da han solgte sykkelen, har han nok penger til å kjøpe en ny og dyrere sykkel. Så "stjeler" han kameratens sykkel, og kameraten melder denne stjålet. Ved å gi pengene han fikk for salg av kameratens sykkel, får også kameraten nok penger til å kjøpe en dyrere sykkel. Foreldrene får aldri vite noe, og de vet som regel for lite om sykler til å skjønne at den sykkelen sønnen deres kjøpte koster mer enn de pengene han fikk utbetalt.

I de samme tvilsomme ungdomsmiljøene finnes det også et annet fenomen. Det kalles "på slutten av sesongen tyverier". Når sykkelsesongen er slutt, får de en kamerat til å stjele sykkelen sin, og kan kjøpe snowboard for forsikringspengene. Når snowboardsesongen er slutt, får de snowboardet stjålet. På denne måten får de penger til å kjøpe en ny sykkel. På grunn av "alltid på tilbud" fenomenet vil forsikringsutbetalingen som regel dekke egenandelen og vel så det slik at de for hvert år kan kjøpe seg enda dyrere utstyr. Dersom selskapene ikke utbetalte penger, men ga rekvisisjon til kjøp av nytt utstyr, ville muligheten for denne typen virksomhet begrenses betydelig.

Om AISSM

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sun Apr 25 14:18:36 MET DST 1999